اخذ اقامت ترکیه از طریق تولد در یک نگاه

با اخذ تابعیت ترکیه از طریق تولد،والدین نوزاد نیز علاوه بر فرزند خود می توانند از مزایای اقامت و تابعیت در ترکیه استفده کنند.

اگر یکی از زوجین اهل کشور ترکیه باشد و ازدواج رسمی میان آن ها صورت گرفته باشد،فرزند متولد شده در داخل یا خارج ترکیهشهروند ترکیه به حساب می آید.

اگر مادر اهل ترکیه باشد و پدر خارجی،حتی بدون ازدواج رسمی،فرزند متولد شده آن ها شهروند ترکیه به حساب می آید.

اگر پدراهل ترکیه و مادر خارجی باشد،حتی بدون ازدواج رسمی فرزند آن ها شهروند ترکیه به حساب می آید.

اگر نوزادی در ترکیه پیدا شود و اگر مدرک شناسایی نباشد که خارجی بودن کودک را اثبات کند شهروند ترکیه محسوب می شود.

 در کشور ترکیه برای کودکانی که تازه متولد شده اند در کشور ترکیه به گونه ای است که باید مواد قانونی زیر را رعایت کنند:

 کارت تولد کودک، همراه با ارائه نامه ابوت پدر و نامه احراز مادر کودک که در ترکیه متولد می شود و ۶ ماه از تاریخ تولد به او داده می شود.

در دوره ی ۶ ماهه ای که برای کودک در نظر گرفته شده قبل از پایان این دوره باید وضیت اقامت فرد به طور کامل مشخص شود و این دوره به طور کامل به کودک داده شود.

برای کودکی که در دوره ی ۶ ماهه اجازه اقامت به دلیل تولدشان داده شده نا گزیر به اخذ اجازه برای اقامت، مسکن، کار وغیره است.

برگه ی تولد برای والدینی که می خواهند از ترکیه خارج شوند ویا در ترکیه وارد شوند مثل یک برگه روادید است.

کسانی که با برگه تولد در کشور ترکیه مانده و در این دوره ی مقدور و مشخص در این کشور درخواست نداده اند به دلیل مسایل امنیتی اقامت غیر قانونی را مرتکب شده و مستحق مجازات است برای اقامت تبعه خارجی به طور غیر قانونی.

مدارک لازم برای ثبت نام کودک و تقاضای اقامت

اقامت هر دو طرف والدین ( پدر و مادر ) و اسناد هویتی آنها

گواهی ازدواج والدین

 گواهی رسمی تولد کودک

فرم در خواست

پرداخت هزینه های ثبت نام